ازدواج ﺑﻪ وﺻﺎل ﻧﺮﺳﻴﺪه و درﻣﺎن آن: بررسی یک مورد واقعی

بازدید: 97 بازدید

ازدواج ﺑﻪ وﺻﺎل ﻧﺮﺳﻴﺪه و درﻣﺎن آن: بررسی یک مورد واقعی

ازدواج ﺑﻪ وﺻﺎل ﻧﺮﺳﻴﺪه(UCM)  ﺑـﻪ ازدواﺟـﻲ اﻃـﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻫﻴﭽﮕﺎه زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر دانشمندی به نام بالین در ﺳـﺎل 1961 در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﻃﺐ“ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل اﺷـﺎره داﺷﺘﻪ و ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﻣـﻮارد زﻳـﺎدي در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .

در ﺑﺮرﺳﻲﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﻳﺮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻞ رواﻧـﻲ UCM در زﻧـﺎن را

  1. ﺗـﺮس از ﻧﺰدﻳﻜﻲ،
  2. ﻧﮕﺮش ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨــﺴﻲ و
  3. ﻧﮕــﺮش ﻧﺎﺧﻮﺷــﺎﻳﻨﺪ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺴﺮ

و در ﻣﺮدان،

  1. اﺿﻄﺮاب ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ و
  2. اﻧـﺰال زودرس

ذﻛـﺮ ﻛﺮده‌اﻧﺪ.

اﻳـﻦ اﺧﺘﻼل در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻧﺎﺑـﺎروري و در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري ﻃﻼق را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .

ﻣﻮردي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺮدد، ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ زوﺟـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل 1370 ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺻـﺎرم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده‌اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮرد از دو ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻣـﺪت اﺧــﺘﻼل (14 ﺳـــﺎل) و ﻣﻮﻓﻘﻴـــﺖآﻣﻴـــﺰ ﺑـــﻮدن درﻣـــﺎن رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎرداري از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮرد

زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪاي ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧـﺪ. زن 30 ﺳـﺎﻟﻪ، ﺧﺎﻧـﻪدار و ﻣـﺮد 37 ﺳـﺎﻟﻪ، ﺗﻌﻤﻴﺮﻛـﺎر ﺧـﻮدرو و ﻫـﺮ دو داراي ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻛﻤﺘـﺮ از دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺻـﺎرم (ﺳـﺎل 1370)، ﻣﺪت 7 ﺳﺎل از ازدواج آﻧﺎن ﻣـﻲﮔﺬﺷـﺖ. در اﻳـﻦ ﻣﺪت زوج ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. زن دو ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ در ﺳﺎل (1368) ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ واژﻳﻨﻴـﺴﻢ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﺨــﺼﺺ ﺟــﺮاح زﻧــﺎن و زاﻳﻤــﺎن ﺗﺤــﺖ ﻋﻤــﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ، زن ﺗﺮس ﺷﺪﻳﺪي از ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﺷﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘـﻲ اﺟـﺎزه ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ژﻧﻴﻜﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻧﻤﻲداد. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره، ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ وي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.

در آن زﻣﺎن ﻣﺮد از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﻣـﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ، وﻟـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﺑﻖ ﻣﻘﺎرﺑـﺖ ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓـﺖ و ﺑﻌـﺪ از 7 ﻣـﺎه زوﺟﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ داﺷـﺘﻦ ﻓﺮزﻧـﺪ، ﻣﺠـﺪداً ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم اﻧﺠـﺎم ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﺑﺮرﺳـــﻲﻫـــﺎي پزشکی، وضعیت عمومی مرد و زن جهت بارداری مثبت و بدون مشکل ارزیابی شد. ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﺠـﺪد ﺗـﺮس زن از ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺑـﻪ رواﻧــﺸﻨﺎس ارﺟــﺎع ﮔﺮدﻳــﺪ. ﺑﻴﻤــﺎر ﺣــﺪود 8 ﻣــﺎه ﺗﺤــﺖ رواندرﻣــﺎﻧﻲ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ، اﻣــﺎ ﺗــﺮس وي از ﻧﺰدﻳﻜــﻲ  ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ زوﺟﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ بی حسی ﻣﻮﺿﻌﻲ زن، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، اﻣﺎ ﻣﺮد اﻳﻦ روش را ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺮش ﺧﻄﺮﻧﺎك داﻧـﺴﺘﻪ و از اﻧﺠﺎم آن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮد. در ﺳﺎل 1377، ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺻﺎرم زوﺟـﻴﻦ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑـﻪ روانپزشک ارﺟـﺎع ﺷـﺪﻧﺪ. در اوﻟــﻴﻦ ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻫــﺮ دوي آﻧﻬــﺎ ﺧــﺴﺘﻪ و ﻧﺎاﻣﻴــﺪ ﺑﻨﻈــﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪﻧﺪ. ﻣﺮد اﻓﺴﺮده و ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد را از دﺳـﺖ داده ﺑﻮد و زن وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ در ﺧﻮد را رد ﻛﺮده و ﻋﻠـﺖ ﺗﺪاوم اﺧﺘﻼل را از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ ﻣﻴـﻞ ﺟﻨـﺴﻲ ﻫﻤـﺴﺮش ﻣﻲداﻧﺴﺖ و اﺑـﺮاز ﻣـﻲﻧﻤـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺳـﺎﻟﻬﺎ درﻣـﺎن و ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻣﻜﺮر، ﺗﺮس وي از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. زن از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، وﺳﻮاﺳﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻧﺒـﻮد. روﺷﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮد، ﻳﻚ ﻣـﺸﻜﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ نسبت ﺑﻪ ﺗﺮس ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ زن ﺗـﺼﻮر ﻣـﻲﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺗـﺮس وي ﻛـﺎﻣﻼً از ﺑـﻴﻦ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. زوج درﻣﺎﻧﻲ زن و ﺷﻮﻫﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺳـﻜستراپی در ﺟﻠـﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕـﻲ (ﻳﻜﺒـﺎر در ﻫﻔﺘﻪ) ﺷﺮوع ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴـﻚﻫـﺎ زوج از ﺗـﻼش ﺑـﺮاي ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم ﻧﻮازش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻫﻤـﺴﺮ از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻜـﺮ ﻳـﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد. ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺷﺮوع درﻣﺎن، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺳﻴﺪ و ﻋﻼﻳﻢ اﺿـﻄﺮاب در زن ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. رواندرﻣﺎﻧﻲ اﻧﻔﺮادي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷــﻬﺎي ﻛــﺎﻫﺶدﻫﻨــﺪه اﺿــﻄﺮاب و ﻧﻴــﺰ درﻣﺎﻧﻬــﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ- رﻓﺘــﺎري ﺑــﺮاي زن آﻏـﺎز ﺷــﺪ . در ﺟﻠــﺴﺎت رواندرﻣﺎﻧﻲ اﻧﻔـﺮادي ﺑـﺎ زن اﺑﺘـﺪا آﻣـﻮزش آﻧـﺎﺗﻮﻣﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺳﺎده آﻏﺎز و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﻀﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ وي ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺗﻦآراﻣﻲ آﻣﻮزش داده ﺷﺪ و از وي ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ روز در ﻣﻨﺰل آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﺑـﻪ زن ﻛﻤﻚ ﺷﺪ ﺗﺎ واﻛﻨﺶﻫﺎي ﺧﻮد را در رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد و دﻳﮕـﺮان ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﺸﻨﺎﺳﺪ و اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻛـﺸﻒ و ﺗﺨﻔﻴـﻒ واﺑﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪري ﻧﻤﺎﻳـﺪ. در ﺟﻠـﺴﺎت روان درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﺑﻴﻤـﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨـﺶﻫـﺎي ﻛـﻮدك-واﻟـﺪ و ﺑـﺎﻟﻎ روان ﺧـﻮد را ﺑـﺸﻨﺎﺳﺪ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻎ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ درﻣـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺣﺪود 4 ﻣـﺎه ( ﻳـﻚ ﺟﻠـﺴﻪ در ﻫﻔﺘـﻪ) زن از ﻧﻈـﺮ رواﻧﻲ ﺑﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘـﺮي رﺳـﻴﺪ و درﻣـﺎن ﺑـﺮاي زوج اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﭘﺲ از ﻳﻜﻤﺎه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑـﺎر زوج ﻣﻮﻓـﻖ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و زن ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ روش ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 78 ﺑﺎردار ﺷﺪ. زاﻳﻤﺎن وي در ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه 1379 ﺑﺎ روش ﺳﺰارﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﻌﺪي ﻛـﻪ ﺗـﺎ 6 ﻣﺎه ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣـﺪ، ﻣـﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻـﻲ از ﻧﻈـﺮ ﺟﺴﻤﻲ ﻳﺎ رواﻧﻲ و ﻧﻴﺰ در اداﻣﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪ.

برگرفته از مقاله ” گزارش يك مورد ازدواج به وصال نرسيده به مدت 14 سال و درمان موفقيت آميز آن “، خانم دکتر نسرین میرزایی و آقای دکتر ابوطالب صارمی

در وبلاگ الوکاندوم بخوانید: چگونه رابطه جنسی موفقی داشته باشیم؟

در وبلاگ الوکاندوم بخوانید: نکاتی دررابطه با رابطه جنسی موفق

درپایان

زوجین در زندگی زناشویی با مشکلات کوچک و بزرگ بسیاری روبه‌رو می شوند. در برخی موارد آن ها می توانند با همکاری و همدلی مشکلات پیش رو را حل کنند اما در بسیاری از موارد لازم است که حتما از مشاوره متخصص و پزشک استفاده شود.

در صورتی که شما هم چنین مشکلی را تجربه می کنید حتما در اولین فرصت به یک پزشک متخصص مراجعه کنید و به هیچ وجه اقدام به خوددرمانی و کمک گرفتن از افراد ناآگاه و غیرمتخصص ننمایید.

دسته‌بندی سلامت جنسی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط در واتس اپ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت