راه های درمان زود انزالی آقایان

بازدید: 108 بازدید

آموزش تمرینات درمانی براي انزال زودرس

دیگر هرگز نگران انزال زودتر نباشید

مرحله اول: دلیل واقعی انزال زودرس را درك کرده و آن را رفع کنید

دلیل انزال زودرس چیست؟ این یکی از سوالات رایجی که همیشه پرسیده میشود و حقیقت آن است که دلایل زیادي براي انزال زودرس وجود دارد که همه آنها را میتوان در قالب یک دلیل اصلی

جمع کرد، که آن دلیل این است… عدم کنترل لذتی که در حین رابطه جنسی تجربه میکنید.

حال باید چه کنیم؟

یک لحظه به این فکر کنید که چه چیزي باعث ارگاسم میشود. یعنی هرگز بدون دلیل به ارگاسم میرسید؟ باید دلیلی براي رسیدن به ارگاسم وجود داشته باشد. و چیزي که باعث میشود به ارگاسم برسید لذت، یا تحریکی است که تجربه میکنید. حال، مشکل آن است که اگر نمیتوانید رابطه را آنقدر که میخواهید ادامه دهید، بدان دلیل است که لذت یا تحریکی که تجربه میکنید بسیار شدید است. این تحریک شدید چیزي است که باعث میشود زودتر از آنچه میخواهید ارگاسم شوید. وقتی این نکته را درك کنید، درك دلیل واقعی انزال زودرس ساده است…

شما+ تحریک شدید کنترل نشده= انزال زودرس

بنابراین سوال آن است که چطور باید از این اطلاعات براي طولانیتر کردن رابطه جنسی استفاده کرد؟ و پاسخ ساده است.

براي طولانیتر کردن رابطه جنسی باید میزان تحریک خود را کنترل کنید. چرا که اگر بتوانید تحریک خود را کنترل کرده و کاهش دهید، طبیعتاً میتوانید دیرتر به ارگاسم برسید. اما این کاري است که اغلب مردان قادر به انجامش نیستند. مردان اغلب فکر میکنند که کاري از دستشان برنمیآید. مردان فکر میکنند که فقط بدشانس هستند، یا مشکل از همسرشان است، یا از نظر ژنتیک مشکلی دارند، یا بیش از

حد پیر یا جوان هستند یا اندازه آلت تناسلی آنها مشکلی دارد. حقیقت آن است که اگر نمیتوانید به اندازهاي که میخواهید در رابطه جنسی دوام آورید فقط لازم است که میزان تحریک خود را کنترل کنید. وقتی بدانید که آنچه قبل و در حین رابطه جنسی انجام میدهید واقعاً بر طول رابطه جنسی شما اثر میگذارد، میتوانید تا حد زیادي زمان رابطه خود را طولانیتر کنید. وقتی توانستید بفهمید که هر حرکت کوچکی که قبل یا در حین رابطه انجام میدهید تاثیري بر تحریک شما دارد، آنگاه میتوانید به راحتی این روند را تغییر دهید.

به سادگی میتوانید متوجه شوید یک تغییر خاص میتواند باعث تحریک بیش از حد شما شده و در نتیجه موجب ارگاسم شما شود. بنابراین ختم کلام آنکه شما میتوانید ارگاسم خود را کنترل کنید.

کارهایی که قبل و در حین رابطه جنسی انجام میدهید تاثیر زیادي بر طول رابطه جنسی دارد. مسئله سن، سایز آلت، ژنها، یا وراثت شما نیست، بلکه کارهایی که میکنید مهم است. و این خبر فوقالعادهاي است، زیرا به شما اجازه میدهد این روند را کنترل کنید.

پنج مرحله بعدي دقیقاً به شما میگوید که قبل و در حین رابطه جنسی چه رفتارهایی را تغییر دهید تا تحریک جنسی را کاهش دهید و بنابراین بتوانید مدت بسیار طولانیتر از آنچه فکر میکنید را به رابطه جنسی بپردازید.

 

مرحله دوم- براي مقابله با انزال زودرس فقط از این پوزیشنها استفاده کنید

پوزیشنهایی که در حین رابطه انتخاب میکنید میتواند تاثیر شگفتانگیزي بر زمان رابطه جنسی شما داشته باشد. بنابراین در این مرحله به شما میگوییم که کدام پوزیشنها میتواند باعث طولانیتر شدن رابطه جنسی شده و کدام پوزیشنها زمان رابطه را به شدت کاهش میدهند.

حال اگر یادتان باشد، در مرحله اول گفتیم که براي طولانیتر کردن رابطه جنسی باید میزان تحریکی را که در حین رابطه جنسی تجربه میکنید کاهش دهید.

بنابراین وقتی بحث به پوزیشن میرسد، براي افزایش زمان رابطه جنسی کافی است به جاي پوزیشنهایی که موجب تحریک بیش از حد شما هستند، پوزیشنهایی را انتخاب کنید که کمتر باعث تحریکتان میشوند.

در وبلاگ الوکاندوم بخوانید: چگونه رابطه جنسی موفقی داشته باشیم؟

 

پوزیشنهاي با تحریک کمتر

پوزیشنهایی وجود دارد که در حین رابطه جنسی لذت بیشتري براي شما دارد. یکی از پوزیشنهاي عالی که تحریک کمتري را ایجاد میکنند حالت ایستاده است. این روش میتواند شامل بغل کردن همسرتان شود یا صرفاً میتوانید در حالت ایستاده رابطه داشته باشید. دلیل آنکه این پوزیشن موثر است آن است که وقتی در حالت ایستاده هستید، تنش و فشار از آلت شما دور

میشود. وقتی در حالت ایستاده رابطه جنسی داشته باشید پاهاي شما براي سرپا نگهداشتنتان انرژي صرف میکنند و اگر

همسرتان را نیز در آغوش داشته باشید در بالاتنه هم انرژي صرف میکنید.

از آنجا که انرژي در بقیه قسمتهاي بدن به جز آلت تناسلی هم ضروري است، این مسئله میتواند انرژي آلت را کم کرده، و تحریکی را که شما در آلت حس میکنید کاهش دهد و بنابراین افزایش زمان رابطه جنسی را سادهتر کند.

یک پوزیشن عالی دیگر براي کاهش تحریک آن است که به پشت دراز بکشید و همسرتان روي شما باشد. البته بسیاري از مردان با این پوزیشن راحت نیستند زیرا حس میکنند کنترلی بر اوضاع ندارند، اما حقیقت آن است که آنها این پوزیشن را به شکل درست انجام نمیدهند.

وقتی در این وضعیت هستند به دو روش میتوانید تحریک را تا حد زیادي کاهش دهید. ابتدا میتوانید با گرفتن کفل همسرتان کنترل را به دست بگیرید. با گرفتن کفل همسرتان به او نشان میدهید که مسئولیت با شما است و بنابراین میتوانید سرعت رابطه را کنترل

کنید. اگر بخواهید سرعت حرکت او را کاهش دهید میتوانید با نحوه فشار بر باسنش این نکته را به او بفهمانید.

دوماً، این پوزیشن برخلاف اغلب پوزیشنهاي دیگري است که در آنها شما مجبور به تحرك هستید. این یعنی که در این پوزیشن شما بدنتان را کاملاً در آرامش قرار میدهید. اغلب مردان وقتی در این پوزیشن قرار میگیرند از کنترل تحریک فراموش میکنند و به شدت تحریک شده و سریعاً ارگاسم میشوند. اما وقتی در این پوزیشن هستید زمان را صرف کسب آرامش کنید. نفسهاي عمیق و آهسته بکشید و هشیارانه عضلات خود را شل کنید. اجازه دهید همه عضلات پایتان شل شوند. با شل کردن عضلات، تنش بدن را کاهش میدهید. و با تنش کمتر در بدنتان، تحریک را کاهش داده و ارگاسم را براي بدن دشوار میکنید. بنابراین اگر این دو مزیت را ترکیب کنید متوجه میشوید که این پوزیشن عالی است.

پوزیشنهاي با تحریک بالا

این پوزیشنها در هر فردي متفاوت هستند، اما اغلب پوزیشن میسیونري (که زن به پشت خوابیده و مرد رو به پایین روي او قرار میگیرد) بسیار تحریک کننده است.

از آنجا که در این روش مثل پوزیشن ایستاده فشار عضلانی پراکنده نمیشود و با قرار گرفتن مرد در بالا کسب آرامش بسیار دشوارتر است، این پوزیشن به سادگی میتواند موجب انزال زودرس شود. مشکل این پوزیشن در آن است که فقط براي مرد اینقدر تحریککننده است.

اگر بتوانید زمانی را که در این پوزیشن هستید کاهش دهید یا انواع دیگري از آن را بیابید که باعث تحریک شدید شما نشوند، بسیار بهتر خواهد بود.

استفاده از تغییر پوزیشن

حال که به بحث پوزیشنها رسیدهایم بد نیست نکتهاي ساده را براي افزایش زمان رابطه جنسی به شما بگوییم… در تغییر پوزیشنها معمولاً وقفهاي کوتاه در روند رابطه ایجاد میشود، اگرچه شاید حدود 10 ثانیه بیشتر نباشد. این 10 ثانیه یا کمی بیشتر میتواند بسیار ارزشمند باشد، به ویژه اگر نزدیک به ارگاسم باشید، زیرا یک وقفه کوتاه گاهی میتواند تحریک شما را متوقف کند بنابراین چند دقیقه از ارگاسم دورتر میشوید. در آینده وقتی نزدیک بود به ارگاسم برسید میتوانید زیرکانه از تغییر پوزیشن استفاده کنید تا ارگاسم را به تعویق

بیاندازید.

در ویلاگ الوکاندوم بخوانید: اندازه آلت تناسلی به طور میانگین چقدر باید باشد؟

 

مرحله سوم – تغییر روش نزدیکی براي افزودن زمان رابطه جنسی

حال میخواهیم روشی را براي نزدیکی (وارد کردن آلت مردانه در واژن زن) به شما معرفی کنیم که حالت مستقیم نامیده میشود. منظور از این روش آن است که نیازي به فکر کردن به آن، تمرین کردن یا هرچیز دیگري ندارید. این روش بسیار ساده است. و وقتی آن را به درستی انجام دهید، می توانید زمان نزدیکی خود را چند دقیقه افزایش دهید، در حالی که همزمان باعث لذت بسیار بیشتر همسرتان نیز میشوید.

می توان این روش را به علت کاهش تحریک نزدیکی کامل مینامیم و عملکرد آن به این صورت است….

در هنگام رابطه جنسی اغلب مردان آلت را به طور کامل داخل و خارج میکنند. آنها تا جایی که میتوانند عمیقتر میشوند،و بعد هم تقریباً تمام آلت را بیرون میکشند. مشکل این روش آن است که به شدت تحریک کننده است. و همانطور که در مرحله اول متوجه شدید، باید هر

کاري بکنید تا بتوانید میزان تحریک را کاهش دهید تا به سطح قابل کنترلی برسد و بتواند مدت رابطه را افزایش دهید. اما در عین حال نباید عمل نزدیکی را طوري انجام دهید که لذت همسرتان را هم از بین ببرد. حال قبل از آنکه نحوه انجام این روش را به شما بگوییم باید یک نکته را کاملاً درك کنید… نوك قارچی شکل و صورتی رنگ آلت مردانه (که به نام کلاهک آلت شناخته میشود) حساسترین بخش آلت

است. و چون حساسترین بخش است، این بدان معنا است که بیشترین تحریک و لذت را ایجاد میکند. بنابراین اگر بتوانید میزان تحریک این بخش را کاهش دهید، میتوانید مدت بیشتري به رابطه ادامه دهید. براي کاهش تحریک هدف شما آن است که دخول و لذت زن همچنان ثابت باشد، و در « نزدیکی کامل » در عین حال میزان تحریک سر آلت کاهش یابد.

انجام این روش به صورت زیر است…

شما آلت را تا انتها و بدون اذیت شدن همسرتان به داخل میبرید. و وقتی به این عمق رسیدید تنها سه تا پنج سانتیمتر آن را بیرون میکشید.

بنابراین وقتی در حال نزدیکی هستید، تمام مدت آلت در داخل واژن قرار دارد. این بدان معنا است که سر آلت شما همچنان در داخل واژن است. و این یعنی اینکه سر آلت زیاد به دهانه واژن که تنگترین و تحریک کنندهترین بخش واژن است، نزدیک نمیشود. بنابراین با دور نگهداشتن سر آلت از دهانه واژن تحریک اندکی براي همسرتان ایجاد میشود، اما عملاً او متوجه تغییر خاصی نمیشود زیرا همچنان حضور آلت را حس میکند. بنابراین اگرچه میزان تحریک خود را تا حد زیادي کاهش میدهید، اما همسرتان مثل همیشه لذت زیادي میبرد.

در یک کلام، شما زمان رابطه را بیشتر میکنید، در حالی که همسرتان همان میزان لذت را تجربه میکند. البته این روش نزدیکی کمی پیچیده است بنابراین ممکن است در مرتبه اول مشکل باشد. اگر در مورد نحوه انجام آن 100 درصد مطمئن نیستید، میتوانید دوباره این بخش را بطور کامل مرور کنید، اما وقتی متوجه روش انجام آن شدید، میتوانید در تختخواب کاملاً عالی عمل کنید.

 

مرحله چهارم- از این روش رابطه غیرذاتی استفاده کنید

مردان به طور غریزي به چه روشی رابطه جنسی دارند؟ عموماً همه مردان دوست دارند سریع و عمیق نزدیکی کنند. این براي همه مردان طبیعی است. و در فیلمهاي پورن نیز همه مردان همین کار را میکنند. بنابراین به نظر میرسد که این تنها روش منطقی است. اما دقیقاً اینطور نیست.

اما مشکل این روش سریع و عمیق چیست؟

دخول عمیق و سریع موجب تحریک بسیار زیادي میشود. و مجدداً، در مرحله اول متوجه شدیم که باید میزان تحریک کلّی را به سطحی قابل کنترل کاهش دهیم. حال، نکته جالب آنکه در تمایل مردان براي دخول عمیق و سریع، به ندرت زمان رابطه به میزانی رضایتبخش براي

زنان میرسد. یعنی، در فیلمهاي پورن زنان از این روش عمیق و سریع رضایت دارند، اما در زندگی واقعی چطور؟ خوب، حقیقت آن است که در زندگی واقعی زنان عموماً دوست دارند به روشی محبت آمیز و عاشقانه رابطه داشته باشند.

این یعنی آنها نیازي به رابطه جنسی خیلی خشن ندارند تا به ارگاسم برسند. در حقیقت، وقتی به میزان کافی وقت میگذارید، از پیشنوازش لذت میبرید، همسرتان را به اندازه کافی تحریک میکنید و آمادگی کافی را در او ایجاد میکنید و بسیار آهسته و عاشقانه (دو قدم به جلو، یک قدم به عقب) رابطه جنسی را شروع میکنید، او به شدت عاشقتان میشود.

پس میبینید که تجربه زنان از رابطه جنسی کاملاً متفاوت با مردان است. مردان بسیار بصريتر هستند و دوست دارند به تماشاي رابطه جنسی خشن و عمیق بنشینند، اما زنان دوست دارند اتفاقات را حس کنند و برایشان ارزش قائل شوید. و از بسیاري جهات دیگر نیز تجربه رابطه جنسی براي زنان بسیار متفاوت است. بنابراین وقتی شما زمان کافی را براي رابطه میگذارید و واقعاً آهسته عمل میکنید، عملاً حرف دل زنان را فهمیدهاید.

زنان واقعاً در جریان حرکات شما قرار میگیرند و اگر درست پیش بروید همسرتان سریعتر از آنچه انتظار دارید به ارگاسم خواهد رسید.

در بسیاري از موارد اصلاً نیازي نیست با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت ضربه بزنید تا همسرتان ارگاسم شود. قطعاً، ترجیح میدهید در رابطه جنسی سرعت خود را افزایش دهید، اما در هنگام شروع رابطه نیازي به سرعت نیست.

ختم کلام آنکه آهسته پیش رفتن کاملاً صحیح است. در حقیقت، نه تنها صحیح، که از نظر همسرتان بسیار لذتبخشتر است.

و وقتی آهسته عمل میکنید دو مزیت مهم براي افزایش زمان رابطه دارید…

اول آنکه اگر آهسته تر عمل کنید کمتر تحریک میشوید و همانطور که میدانید تحریک کمتر به معناي زمان بیشتر است.

دوم، اگر در ابتدا به آهستگی رابطه را شروع کنید آلت شما زمان بیشتري دارد تا به بودن در داخل واژن عادت کند. و دلیل اهمیت این موضوع آن است که اگر سریع وارد عمل شوید و آلت را مستقیماً با عجله وارد واژن کنید، بدنتان به طور غریزي با ارگاسم واکنش نشان میدهد. به هرحال اگر خیلی آهسته عمل کنید آلت شما زمان آن را دارد که به احساس بودن در داخل واژن عادت کند و بنابراین تحریک شدید اولیه که باعث ارگاسم سریع میشود برطرف میشود.

هرچه زمان بیشتري آلت داخل واژن باشد تحریک کمتر میشود. و وقتی به مدت یک یا دو دقیقه بسیار آهسته آلت را وارد واژن کنید، بعد میتوانید بدون هیچ مشکلی سریعتر عمل کنید اما اگر سریع شروع کنید بدنتان به شدت تحریک میشود و نمیتوانید زمان زیادي ادامه دهید.

در وبلاگ الوکاندوم بخوانید: چرا مردها تمایل جنسی خود را از دست می دهند؟

 

مرحله 5- هورمونهاي خود را کنترل کنید تا زمان رابطه را طولانیتر کنید

یکی از دلایل انزال زودرس که در مرحله 1 ذکر نکردیم هورمونها هستند. (اگر نمیدانید هورمونها چه هستند، باید بگوییم که هورمونها مواد شیمیایی هستند که توسط بدن در خون ترشح میشوند تا بر عملکرد بخشهاي دیگر بدن اثر بگذارند.)

در حین رابطه جنسی، براساس احساسات شما، هورمونهاي متفاوتی در جریان خون شما آزاد میشوند. و گاهی هورمونهایی که در جریان خون ما ترشح میشوند واقعاً میتوانند موجب انزال زودرس شوند. به ویژه موضوع در مورد هورمونهاي دوپامین و آدرنالین است. این دو هورمون زمانی ترشح میشوند که ما ترس، استرس و هیجان شدید را تجربه میکنید. حال دلایل اینکه چرا هورمونها موجب ارگاسم زودهنگام میشوند دقیقاً مشخص نیستند، اما احتمال دارد که در دوران ماقبل تاریخ زمانی که مورد تهدید جسمی قرار میگرفتیم، با کمک این هورمونها میتوانستیم سریعتر نزدیکی کنیم یا به ارگاسم برسیم تا به خطر نیافتیم. بنابراین براي کمک به افراد غارنشین براي آنکه در صورت تهدید (یعنی ترس، استرس یا هیجان) سریعتر به ارگاسم برسند، این دو هورمون در بدن ترشح میشد تا ارگاسم را سریعتر کند.

اما دلایلی که این دو هورمون موجب انزال زودرس میشوند اهمیتی ندارد. نکته مهم درك این نکته است که شما میخواهید مدت بیشتري در تختخواب دوام بیاورید، و نمیخواهید این دو هورمون بیشتر از حجم معمول در جریان خون شما ترشح شود و بنابراین باید یاد بگیرید که ترشح این دو هورمون را کنترل کنید. نگران نباشید…

چطور میتوانم سطح هورمونهاي خود را کنترل کنم؟

حال اگر فکر میکنید کنترل ترشح این دو هورمون چندان هم دشوار نیست. در واقع این کار کاملاً ساده است. زیرا آنچه موجب ترشح این دو هورمون میشود تجربه احساسات ترس، استرس و هیجان شدید است. این یعنی براي دوام بیشتر در رختخواب، فقط کافی است راههایی براي کنترل این احساسات، قبل و در حین رابطه جنسی بیابید. هنوز هم به نظر پیچیده میآید؟

این بدان معنا است که شما راههایی را مییابید که قبل و در حین رابطه جنسی به آرامش برسید. و یکی از سادهترین راهها براي آرامش قبل و در حین رابطه جنسی (بدون سختی) استفاده از تنفس عمیق و آهسته است.

در حالت طبیعی، وقتی اغلب مردان رابطه جنسی دارند، خیلی سریع نفس میکشند و هوا را میبلعند. این مسئله باعث افزایش تنش در بدن، ایجاد ترس، استرس و هیجان شدید میشود. بنابراین درمان ساده این مشکل آن است که از روند نفس کشیدن خود آگاه باشید و نفسهاي عمیق و آهسته بکشید. همانطور که نفسهاي عمیق و آهسته میکشید متوجه میشوید که بدنتان در حال کسب آرامش است. همچنین متوجه میشوید که انقباض ماهیچههاي شما کمتر شده است. و میبینید که تمام بدنتان رو به آرامش میرود و تنش کلّی شما کاهش مییابد. و با کاهش تنش شما، میزان ترس، استرس یا هیجان شما نیز کاهش مییابد. و همانطور که قبلاً گفتیم، این کاهش ترس، استرس و هیجان باعث میشود ترشح دوپامین و آدرنالین آهسته تر شده و بنابراین مدت بیشتري را به صورت طبیعی به رابطه جنسی بپردازید. و همانطور که میدانید، تنفس تنها روش براي حذف ترس، استرس و هیجان ناخواسته در بدن نیست. روشهاي مختلف دیگري نیز براي رسیدن به این هدف وجود دارند که در مقالات بعدي توضیح خواهیم داد.

 

دسته‌بندی سلامت جنسی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط در واتس اپ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت